OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Vážení hravý zákazníci, děkujeme, že jste navštívili náš e-shop. Seznamte se, prosím, s podmínkami prodeje

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na internetové stránce www.hrajemesivenku.cz a www.hernickar.cz a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Jako takové jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.
 2. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím s trvalým bydlištěm nebo sídlem v České republice jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy, které neupravují obchodní podmínky, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník“). Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na spotřebitele, Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění („Zákon o ochraně spotřebitele“).

II. DEFINICE

 1. Prodávající je Ing. Irena Šulcová, se sídlem U Mratínky 510, 250 64 Měšice, IČO: 69481831, evidována v Živnostenském rejstříku pro Prahu-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Uvedená adresa sídla prodávajícího je současně poštovní adresou pro doručování.
 2. Kupující je zákazník webových stránek www.hrajemesivenku.cz a www.hernickar.cz
 3. Kupující – Spotřebitel je kupující – fyzická osoba, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 4. Kupující – Podnikatel je kupující, který uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 5. Příjemce zboží – kupující nebo třetí osoba, v jejíž prospěch byla kupní smlouva uzavřena, příp. třetí osoba, které kupující svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.
 6. Uzavření smlouvy – objednávka kupujícího učiněná na stanoveném formuláři umístěném na webové stránce obchodu www.simpleshop.cz, www.hrajemesivenku.cz či www.hernickar.cz nebo odesláním na e-mail prodávajícího je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s návrhem (objednávkou) kupujícího (potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku mezi prodávajícím a kupujícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 7. Objednaným zbožím – zboží nabízené prodávajícím na stránkách www.hrajemesivenku.cz a www.hernickar.cz a zvolené kupujícím v objednávce doručené prodávajícímu.
 8. Webové rozhraní – internetové stránky www.hrajemesivenku.cz a www.hernickar.cz a také stránky přes aplikaci www.simpleshop.cz, přes který internetový obchod, prodejní formulář a objednávka funguje.

 

III.               KUPNÍ SMLOUVA

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 3. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím.
 4. Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je: a) odeslaná objednávka zboží kupujícím-podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem; nebo b) návrh písemné kupní smlouvy s individuálně sjednanými podmínkami, v tomto případě kupní smlouva vzniká podpisem oběma smluvními stranami.
 5. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 6. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na  provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 NOZ.
 5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba – spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. v platném znění). Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 7. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

V. NÁKUPNÍ ŘÁD, OBJEDNÁVÁNÍ

 1. Objednávky

a) Pro objednání zboží vyplní kupující prodejní/objednávkový formulář v rozhraní obchodu simpleshop z odkazu stránky www.hrajemesivenku.cz či www.hernickar.cz. Zmáčknutím tlačítka Dokončit nákup oddesílá objednávku  a zákazník potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

b) Objednávky učiněné elektronickou formou prostřednictvím webových stránek hrajemesivenku.cz či www.hernickar.cz a prodejního formuláře umístěného pod provozovatelem e-shopového rozhraní www.simpleshop.cz považují obě strany za závazné.

c) Potvrzení přijaté objednávky bude provedeno e-mailem na adresu uvedenou v objednávce.

d) Zaškrtnutím políčka, že souhlasí se zasláním novinek v prodejním/objednávkovém formuláři zákazník souhlasí se zasíláním novinek (newsletteru Vlaštovek) e-mailem, neuvede-li výslovně, že se zasíláním novinek na svoji emailovou adresu nesouhlasí.

e) Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko DOKONČIT NÁKUP. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

f) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky písemně nebo telefonicky.

g) Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušili kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

h) Barvy a přesná specifikace zboží se mohou lišit. Prodávající si vyhrazuje právo na záměnu některé komponenty dárku nebo odstínu barevné kombinace balení při zachování kvalitativně obdobné hodnoty zboží. Kupující bude o takové skutečnosti informován při zpracování objednávky.

2. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod prodávajícího:  24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

3. Ceny

a) Všechny ceny jsou smluvní. Ve webovém rozhraní obchodu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.

b) Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

c) Prodávající může poskytnout slevu z ceny v souladu s vyhlášenými podmínkami na webovém rozhraní obchodu.

d) Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

e) Platební podmínky

f) Prodávající akceptuje úhradu kupní ceny následujícími způsoby:

g) platba v hotovosti na místě převzetí objednaného zboží dle dohody s kupujícím

h) platba předem bankovním převodem na účet prodávajícího č. 2501418789/2010, vedený u FIO banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“) s úhradou před dodáním objednaného zboží;

i) Volbu způsobu platby závazně volí kupující v objednávce zboží.

j) V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.

k) V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uvést variabilní symbol (číslo objednávky), závazek uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání celkové kupní ceny na účet prodávajícího.

l) Dodací lhůta

m) Objednané zboží je dodáváno do 1 měsíce od úhrady kupní ceny placené předem. O termínu dodání je kupující informován.

4. Dodací podmínky

a) Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

b) Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, či současně s dodáním objednaného zboží (dle způsobu platby).

c) Způsob doručení a s tím spojené náklady na dopravu závazně volí kupující v objednávce zboží.

d) Balení a doručení zboží bude prováděno ve spolupráci se společností EX-TRADE spol. s r.o.

Způsob doručení objednaného zboží: Českou poštou a Zásilkovnou

Produkty České pošty:

a) Balík Do ruky (DR)  – doručení balíku přímo do rukou adresáta na určenou adresu a to již následující pracovní den po dodání. Česká pošta Vás informuje prostřednictvím sms nebo e-mailem již v den podání. Pohyb balíku můžete sledovat v systému Track and Trace na stránkách České pošty. V případě, že nebudete zastižení, bude pro vás balík připraven k vyzvednutí na Vaší ukládací poště. Zároveň můžete využít webovou aplikaci Změna doručení Online a změnit si čas a termín doručení.

b) Balík Na poštu  (NP) – doručení balíku na vybranou poštu následující pracovní den po podání. Nemusíte být v určitý čas na určitém místě – balík si vyzvednete na Vámi vybrané poště v čase, který se Vám nejvíce hodí. Česká pošta Vás informuje prostřednictvím sms nebo e-mailem již v den podání a zároveň ve chvíli uložení balíku na poště. Pohyb balíku můžete sledovat v systému Track and Trace na stránkách České pošty.

c) Balík Do balíkovny (NB) – vyzvednutí balíku v sítí Balíkoven s rychlejšém odbavením a možnosti platby kartou. Cenově nejdostupnější alternativa dodání zboží z e-shopu. Jedná se o rychlé a jednoduché vyzvednutí balíku na specializovaných přepážkách Balíkovna. Stačí zvolit službu na vyvolávacím systému a následně budete v co nejkratší době vyzváni k přepážce. Pro vyzvednutí stačí sdělit pouze jméno a kód zásilky, který zákazník obdrží v zaslánem avízu. Vždy je možné platit kartou.

d) Doporučené psaní – pro 1- 2 taštičky je možné využít levnější doporučené psaní, které nosí pošťačky.

d) Zásilkovna – dle pravidel a řádu Zásilkovny – www.zasilkovna.cz

VI. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právem spotřebitele dle ustanovení § 1829 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, dále jen „OZ“). Zákazník má právo do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od smlouvy a neporušené zboží vrátit bez udání důvodu. V případě odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel kupní cenu kupujícímu do deseti (10) pracovních dnů od fyzického vrácení zboží a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Dodavatel není povinen vrátit kupní cenu kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal. Náklady spojené s vrácením zboží nese plně kupující.
 2. Odstoupení od kupní smlouvy kupující potvrdí na formuláři, který obsahuje dokument „Odstoupení_od_smlouvy_Hrajemesivenku“, který je k dispozici na webovém rozhraní obchodu.
 3. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží není považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.

 

VII.            ZÁRUKA A REKLAMACE – REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Záruka na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu se řídí platným právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta. Kupující je povinen zboží prohlédnout při jeho převzetí, jímž se rozumí převzetí od přepravní společnosti a před jeho uhrazením. V případě, že bude zboží zjevně poškozeno, není kupující povinen zboží od dopravce převzít.
 2. Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. V ostatním se práva z vadného plnění se řídí ustanovením § 2165 a násl. OZ.
 3. Zboží, u kterého se vyskytne vada při převzetí kupujícím, jakož i zboží, u kterého se vyskytne vada po převzetí v záruční době (s výjimkou případů uvedených v občanském zákoníku), je možno reklamovat. Reklamace musí kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, a to na email: info@hrajemesivenku.cz
 4. Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady při opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené jejích obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti) nebo je způsobena kupujícím, či vznikla nesprávným užíváním, nesprávnou údržbou, nebo mechanickým poškozením.
 5. Prodávající neodpovídá za vady, jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím.
 6. V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá usuzovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

VIII.          OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje, které jsou prodávajícímu svěřeny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kupující může e-mailem kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání.
 2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
 3. Kupující bere na vědomí způsob ochrany osobních údajů uvedený na odkaze: http://www.hrajemesivenku.cz/home/ochrana-osobnich-udaju/

IX. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnosti prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování je sídlo Prodávajícího. adresa elektronické pošty info@hrajemesivenku.cz, telefon 737283437
 6. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 22. 06. 2018.

.